Regulamin

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.malam.pl obowiązujący od 25 maja 2018r.Sklep internetowy www.malam.pl jest prowadzony przez: 
„MALAM” Andrzej Malinowski i Michał Malinowski Sp. J. z siedzibą w Lęborku ul. Abrahama 5, tel. 59 8624-818, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000085679, NIP: 8410004912, Regon: 005318391 (dalej: „Spółka”).

SŁOWNICZEK: 
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Lęborku, przy ul. Abrahama 5.

„MALAM”– spółka pod firmą „MALAM” Andrzej Malinowski i Michał Malinowski Sp. J. z siedzibą w Lęborku ul. Abrahama 5, tel. 59 8624-818, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000085679, NIP: 8410004912, Regon: 005318391.

Sklep Internetowy www.malam.pl– prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.malam.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.malam.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.malam.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)


Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.malam.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu 
dostawy i płatności.

kc- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.malam.pl, składania zamówień na produkty oferowane przez Sklep Internetowy www.malam.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.malam.pl, w tym przeglądania produktów oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto e-mail.


3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego www.malam.pl oraz składanie zamówień przez Klienta nie wymaga rejestracji.§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.malam.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulamin Sklepu Internetowego www.malam.pl
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.malam.pl jest nieodpłatna. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.malam.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. § 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.malam.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego www.malam.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).

 1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego www.malam.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@malam.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 

  3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 7 dni.

  4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta na www.malam.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego jest Klient.

   

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.malam.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.malam.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich- ceny brutto;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 


§ 5 Realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.malam.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zwejść na stronę Sklepu Internetowego www.malam.pl- można dokonać rejestracji;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

c) wybrać sposób dostarczenia przesyłki;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem zaleca się, aby Klient wpisał swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą)

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4.


6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w ustawowym terminie. 

7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas osobistego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki;

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie www.malam.pl;

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.§ 7 Warunki reklamacji

1.Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.

2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji. 

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

7. Zgodnie z przepisami prawa ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)) istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i reklamacji. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, Konsument powinien wypełnić formularz na stronie unijnej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

§ 8 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt na sklep@malam.pl 

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe podane są na stronie internetowej www.malam.pl)

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.malam.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej-pod regulaminem)4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niepogorszonym. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 10 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie Spółki;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta– jeśli zamówienie było opłacone: 
  - z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej; 
  - przy odbiorze u kuriera lub na poczcie;

   

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „MALAM” Andrzej Malinowski i Michał Malinowski Sp. j. ul. Abrahama 5, 84-300 Lębork, tel.: 59 8624-818, adres e-mail: sklep@malam.pl

 2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy kupna-sprzedaży.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do realizacji umowy kupna-sprzedaży oraz jej dokumentowania, a także mogą być wykorzystywane do celów marketingowych Administratora (związanych z prowadzeniem działalności handlowej).

 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 6. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

 8. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę – przesyłając lub dostarczając informację o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: sklep@malam.pl, telefonicznie: 59 8624-818, drogą pocztową: ul. Abrahama 5, 84-300 Lębork lub osobiście w siedziby firmy. Przy cofnięciu lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dane zostaną natychmiastowo i trwale usunięte z naszych zasobów.


   

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.malam.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

  2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.malam.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

  3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

  7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. 

   

  Zał.-wzór odstąpienia od umowy

   

  Miejscowość, data

   

  Imię i nazwisko konsumenta

  Adres zamieszkania

   

  Nazwa i adres przedsiębiorcy

   

   

   

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy 

   

  Oświadczam, że odstępuję od umowy …………................................................................................... zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

   

  Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) na konto nr ...........................................................................................................................

   

   

   

  podpis Konsumenta

   

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl